Ustavno pravo

Kratek citat določenega področja dela ali pomemben podatek. Kratka definicija področja dela.

Ustavno pravo je pravo, ki ureja človekove pravice in svoboščine, organizacijo državne oblasti, bistvene prvine pravnega življenja, ekonomska razmerja in odnose med državo in nedržavnimi političnimi subjekti (politične stranke, različna združenja, interesne skupine…). Ustavno pravo preučuje materialne in formalne vire (kolikor obstajajo) v državi in primerjalnopravno ustavnopravne ureditve v drugi državah. Najpomembnejši vir ustavnega prava so ustave, kot pravni akti z največjo pravno veljavo, ki se sprejemajo in spreminjajo po za državo posebej občutljivem postopku.

Ustavno pravo umešča ostale veje prava in opredeli ureditev države, zato so strokovni zaključki o interpretaciji ustave kot tudi odločitve ustavnega sodišča pomembni viri tudi za politične odločitve.

Globalizem in prisotnost mednarodnega prava so položaj ustave za državo zapletle, saj mora država poleg prilagajanja zakonodaje ustavnim normam biti omejena tudi z podpisi mednarodnih pogodb in konvencij. Ustavno pravo mora tako tudi določati razmerje med mednarodnimi viri prava in državno ureditvijo kot jo določa sama ustava.